• Klasa 1

    • ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 
     SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W PODGÓRZU
     NA ROK SZKOLNY 2019/2020

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457)
     2. Art.154 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.)
     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017, poz. 610)
     4. Uchwała Nr181/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina Mała Wieś oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
     5. Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś w roku szkolnym 2019/2020.
     6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),

      

     1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat.

     1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     2. Na wniosek rodziców odracza się rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej na podstawie opinii  poradni psychologiczno- pedagogicznej.

     1.  Informacje ogólne :
     1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w terminie od 04 marca 2019r. do 19 marca 2019 r.
     2. Rodzice składają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 01 kwietnia 2019 r. do 08 kwietnia 2018 r.
     3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Podgórzu, spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może powodować konieczności otwarcia nowej klasy.
     4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr 182/XXVI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Mała Wieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

     KRYTERIA

       1. Dziecko uczęszczało już do przedszkola /oddziału przedszkolnego na terenie gminy Mała Wieś

     Załącznik: oświadczenie rodziców

     20 pkt.

     1. W obwodzie szkoły zamieszkują najbliżsi krewni kandydata (babcia, dziadek) wspomagający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

     Załącznik: oświadczenie rodziców

     10 pkt.

     1. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy mała Wieś

     Załącznik: oświadczenie rodziców

     5 pkt.

      

     1. Klasa pierwsza nie może liczyć więcej niż 25 osób.
     1.  Postępowanie rekrutacyjne do klasy I:
     1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, złożona co najmniej z 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy :
      1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
      2. podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu   kandydata do klasy pierwszej,
      3. komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty,
      4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, zawierającej imiona i nazwisko kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc,
      5. listy, o których mowa powyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji   umieszczonej na tej liście i opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
      6. sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej,
      7. ustalenie trybu odwoławczego , w przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy pierwszej.
     3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub oddziału przedszkolnego i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
     4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
     5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
     6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
     7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.
     8. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący           i członkowie komisji rekrutacyjnej.
     9. Do protokołów postepowania rekrutacyjnego załącza się:
      1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      2. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     IV. Tryb odwoławczy

      

       1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
       2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
       3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
       4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
       5. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły może zostać zaskarżone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
       6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w podstawie prawnej niniejszego regulaminu.
     1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I

     Lp

     Rodzaj czynności

     Termin

     Termin postępowania uzupełniającego

     1.  

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     04.03.2019– 19.03. 2019r.

     03.06.2019 –

     10.06. 2019r.

     1.  

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wykonania  przez przewodniczącego czynności wymienionych w art. 150  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz.996 z późn.zm)

     20.03.2019r.-   27.03.2019r.

     11.06.2019r.- 14.06.2019r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     29.03.2019r.

     17.06.2018r.

     1.  

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

     01.04.2019r.-08.04.2019r.

     18.06.2019-21.06.2019r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     09.04.2019r.

     24.06.2019r.

      

     Wzory druków do pobrania w Szkole Podstawowej w Podgórzu