• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   Szkoła Podstawowa w Podgórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppodgorze.edupage.org
    

   Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2019 r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 czerwca 2020 r.

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
   -  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
   -  zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
   -  dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
   -  brak formularzy kontaktowych

    

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Szczurowski,  podgorze@gazeta.pl
   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 23 14 153.
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony drogi dojazdowej. Prowadzą do niego schody, szkoła posiada platformę dla osób niepełnosprawnych przystosowaną do wjazdu. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są nauczyciele pełniący dyżury oraz pracownik sekretariatu.

   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

   Budynek jest dwukondygnacyjny (parter i piętro), duża ilość schodów uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wind.
    

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

   W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, platformy). Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

   W bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły znajduje się teren na którym możliwe jest parkowanie pojazdów. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
    

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i innym osobom przebywającym w budynku.
    

   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

   Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

   Informacje dodatkowe

   Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać