• Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców zgodnie ze wskazówkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

   •     Szanowni Państwo,

        W dniach 21-23 kwietnia 2020r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

    Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Mimo, iż wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

    Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I –VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

    Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

    Przebieg egzaminu ósmoklasisty

    Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. pierwszego dnia(wtorek) 21 kwietnia 2020r. godzina 9.00  – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, a dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 60 minut
    2. drugiego dnia(środa) 22 kwietnia 2020r. godzina 9.00  – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut , a dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 50 minut.
    3. trzeciego dnia (czwartek) 23 kwietnia godzina 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, a  dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 45 minut.

    Termin dodatkowy w przypadku gdy uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu 2020r.

    • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 
    • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
    • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki zdający powinien mieć  linijkę. ‎Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

    Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

    Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

     

    Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

    Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

     

    Ważne terminy dotyczące rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych zgodnie z  Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r.

    https://www.nowaera.pl/data/5/3/5/d/default/535d5145442d65a3d6172d16f373ab2a.png

    Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu  i terminów rekrutacji ósmoklasisty dostępne na stronach:

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

    https://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/wydzialy-i-delegatury/delegatury/plock/8123,Plock.html (w zakładce Zarządzenia – Zarządzenie nr 8 z 31 stycznia 2020r.)