• Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów zgodnie ze wskazówkami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

   • Uczniowie klasy ósmej,

       W dniach 21-23 kwietnia 2020r. przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

    Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Mimo, iż wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

    Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I –VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

    Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

    Przebieg egzaminu ósmoklasisty

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. pierwszego dnia(wtorek) 21 kwietnia 2020r. godzina 9.00  – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, a dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 60 minut
    2. drugiego dnia(środa) 22 kwietnia 2020r. godzina 9.00  – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut , a dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 50 minut.
    3. trzeciego dnia (czwartek) 23 kwietnia godzina 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, a  dla osób z dostosowanym arkuszem dodatkowo 45 minut.

    Termin dodatkowy w przypadku gdy uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu 2020r.

    • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 
    • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00
    • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku egzaminu matematyki zdający powinien mieć  linijkę. ‎Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

    Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

    Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

    Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) .

    O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików , przy których będą pracować .Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował ,

    a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

    W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.

    W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście - zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

    Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane

    wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

    W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

    Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

    - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją

    zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym: sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

    -sprawdzenie poprawności numeru PESEL ,

    -sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,

    - umieszczeniu w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi , a w przypadku arkusza z matematyki, również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych  naklejek) , uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL  i zaczyna się praca z arkuszem w czasie, który będzie zapisany i można będzie go kontrolować z umieszczonym w sali zegarem.

    Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

    Jeśli uczeń ukończył pracę  zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez

    podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu

    nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność

    materiałów.

    Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

    Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

    Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu  i terminów rekrutacji ósmoklasisty dostępne na stronach:

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/