• Drodzy Uczniowie

     • Proszę logować się każdego dnia
      i sprawdzać wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

       

      Z uwagi na ograniczona możliwość nauki w szkole Wasi nauczyciele zamieszczają zadania do wykonania w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

       

      Zadania które otrzymujecie będą podlegały ocenie.

     • AKTUALIZACJA informacji o zawieszeniu zajęć w szkołach

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pli materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pludostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

       

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

     • Szanowni Rodzice,

      Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Wasze i Waszego dziecka, zajęcia w szkole zostają zawieszone od 12 do 25 marca br.  To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w  szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; w tych dwóch dniach autobus szkolny kursuje bez zmian,
      • od poniedziałku, 16 marca br. dzieci i uczniowie nie przychodzą do szkoły.

          Nauczyciele będą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę Państwa, abyście zachęcali dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl  udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

          Rodzice, jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS;

          Przekażcie osobom, które będą opiekować się Waszymi dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny, sami zaś, rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

          Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

          Aktualne komunikaty będę Państwu przesyłała na bieżąco za pośrednictwem Librusa.

         Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa dzieci ma problem z dziennikiem elektronicznym możemy pomóc w najbliższy czwartek i piątek. Od poniedziałku szkoła będzie zamknięta.  

      Proszę o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Ministerstow Edukacji Narodowej dostępną w załączniku poniżej:

      2020.03.11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.pdf

     • „Maraton Pisania Listów” w Szkole Podstawowej w Podgórzu

     • Maraton Pisania Listów jest międzynarodowym wydarzeniem odbywającym się co roku w weekend w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka tj.10 grudnia. Dzięki Maratonowi dochodzi do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka. Akcja opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa.

       W tym roku Maraton Pisania Listów odbył  się już po raz dziewiętnasty , a nasza szkoła przystąpiła do niego po raz drugi. Akcja patronowana przez Amnesty International odbyła się  w terminie 29 XI – 15 XII 2019. Nasi uczniowie  zachęceni przez Szkolne Koło Wolontariatu wystąpili w obronie konkretnych osób, których prawa zostały złamane.

      Celem Maratonu było wysłanie jak największej ilości listów i innych apeli (emaili, faxów, sms) do odpowiednich władz we wskazanych krajach, tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka.  W naszej szkole napisaliśmy  i wysyłamy łącznie 65 listów w obronie młodych ludzi, których podstawowe prawa człowieka są naruszane. Naszych uczniów szczególnie wzruszyły historie trojga bohaterów:  Magai Matiop Ngong, 17-latka przebywającego w celi śmierci w Sudanie (20 listów), Nigeryjczyka Nasu Abdulaziz (5 listów) oraz skazanego  na karę 8 lat więzienia za rzekomy handel narkotykami 17 letniego Emila Ostrowko z Białorusi (40 listów). Listy, po wcześniejszym zapoznaniu się z profilami całej dziesiątki, w obronie której w tym roku zorganizowana Maratom, pisali uczniowie klas V-VIII. Znaczki sfinansował włączający się w akcję Samorząd Uczniowski. Całość wydarzenia uzupełniały gazetka informacyjna SKW oraz plakaty rozklejone na terenie szkoły.

      Cieszymy się ,że mogliśmy wziąć udział w tym najbardziej znanym w Polsce wydarzenie angażującym tak dużą liczbę osób, że mogliśmy działać razem ramię w ramię z obrońcami praw człowieka, walczyć z niesprawiedliwością i przyczynić się do budowania  bardziej sprawiedliwego świat.

      B.O.

     • Gminny Ostatkowy Bal Karnawałowy 2020

     • We wtorek 25 lutego , w ostatki Wójt Gminy Mała Wieś oraz Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zaprosili  wszystkie dzieci z terenu gminy na wesołą przygodę z muzyką i zabawą podczas Gminnego Ostatkowego Balu Karnawałowego.  Frekwencja dopisała, podobnie jak i wesołe nastroje przybyłych. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zgodnie ze staropolską gościnnością poczęstowali zaproszonych darmowymi słodyczami, watą cukrową , popcornem i napojami. Do tańca przygrywał Dj. Przemas, a zabawy animacyjne przeprowadzały niezawodne panie z MultiOsady. Jak przystało  na prawdziwy bal, nie zabrakło przebrań . Zostały one ocenione podczas konkursu na najciekawszy kostium.  Jako że karnawał to  czas zabawy i tańca, wszyscy bawili się znakomicie. Spotkanie było też okazją do integracji uczniów  ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Mała Wieś .

      W imieniu uczestników ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy wspaniałej imprezy.

       B.O.

    • Program edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”
     • Program edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

     • Nasza szkoła jest jedną z 30 szkół z województwa mazowieckiego, które biorą udział w programie edukacyjnym „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. Jest to program edukacji ekologicznej realizowany przez szkoły z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Pierwsza edycja skierowana była do 50 bibliotek z całej Polski.

      Do naszej szkołydotarła edukacyjno-zabawowa paka poświęcona8 surowcom: ALUMINIUM, DREWNO, SZKŁO, PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, WIELOMATERAIŁOWE, BIOODPADY, ELEKTROODPADY. Materiały pomogą przybliżyć młodym ekolożkom i ekologom wszystkie surowce. Skąd się one biorą? Co z nich produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów?

      Pod hasłem #EkoPaka #ZamykamyObieg organizator zamierza pokazać zamknięty obieg surowców, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego. EkoPaka pozwoli wprowadzić najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.

      Będzie pożytecznie, kolorowo i zabawnie. Edukacja ekologiczna dla najmłodszych już wkrótce u nas!

      Zachęcamy do polubienia profilu programu EkoPaka na Facebooku: www.facebook.com/EkoPaka

     • Spotkanie z weterynarzem

     • 6 lutego 2020r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – III odwiedził bardzo ważny gość.  Na zaproszenie uczniów klasy II odpowiedział pan doktor Jakub Wiktorzak, lekarz weterynarii. Celem wizyty było zwrócenie uwagi na problemy związane z opieką nad zwierzętami domowymi (w szczególności psami i kotami) oraz poznanie pracy weterynarza. Pan doktor opowiedział dzieciom, jak opiekować się psami, kotami i innymi zwierzętami, jak poznać kiedy pies, kot  lub inne zwierzątko domowe jest chore i kiedy przyprowadzić go do weterynarza. Przypomniał również, jak ważne dla zdrowia pupila są szczepienia ochronne, jakie są zasady postępowania w kontakcie ze zwierzętami i co robić, aby uniknąć nieprzyjemnych i niebezpiecznych zdarzeń. Podczas spotkania dzieci poznały zasady pielęgnacji i higieny czworonogów. Dowiedziały się, czym karmić psa i kota, jakie zabawki są dla nich bezpieczne. Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu zadając mnóstwo pytań, dotyczących poruszanych tematów. Pan doktor cierpliwie odpowiadał na wszystkie zagadnienia. Spotkanie miało również na celu uzmysłowienie dzieciom, że zwierzę nie jest zabawką. Uczniowie klasy II realizujący innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” -ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III miały już utrwaloną wiedzę na ten temat. Podczas realizacji modułu II zaproszeni goście czytali  im lekturę „Cukierku ty łobuzie” Waldemara Cichonia, której głównym bohaterem jest mały, pręgowany kotek.

      Spotkanie  z panem Wiktorzakiem upłynęło szybko i w miłej atmosferze. Uczniowie mieli okazję poznać niezwykle interesujący zawód, jaki wykonuje gość.  Okazało się też , że pan Jakub ma fantastyczny kontakt z dziećmi, o czym świadczyły ich reakcje i zachowanie.

      A.B i U.Z.

     • UWAGA REKRUTACJA

     • Drodzy Rodzice

      Prosimy o zapoznanie się  z  dokumentami zamieszczonymi w zakładce "REKRUTACJA" dotyczącymi zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/2021.

    • BEZPIECZNE FERIE !!!
     • BEZPIECZNE FERIE !!!

     • 5 lutego 2020r. uczniowie klas O - III spotkali się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Małej Wsi. Komendant pan Michał Stefaniak przedstawił zadania straży pożarnej, opowiedział o bezpieczeństwie w czasie ferii a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wizyta druhów  strażaków wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Wiedza przekazana uczniom  z pewnością przyda się w życiu codziennym, gdyż dzięki temu można uratować ludzkie życie. Bardzo dziękujemy Ochotniczej  Straży Pożarnej z Małej Wsi za poświęcony naszej szkole czas i udzielenie cennych informacji.

      E. S.

    • „KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU…” – DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU
     • „KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU…” – DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODGÓRZU

     • Dzień Babci i Dziadka to w naszej szkole szczególna uroczystość, na którą wszyscy czekamy
      z niecierpliwością. Mamy wtedy ogromny zaszczyt nie tylko gościć zaproszone Babcie
      i Dziadków, ale też podziękować za ich obecność w naszym życiu. Tradycyjnie czynimy to wierszem i piosenką w wykonaniu najmłodszych dzieci i uczniów wspieranych przez chór szkolny. W przygotowanie tej wyjątkowej środowiskowej imprezy, która odbyła się 21 stycznia 2020 r., jak zawsze zaangażowała się cała społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły oraz niezawodni rodzice. Bardzo licznie przybyłych gości ciepłymi słowami powitała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Sobótko, składając jednocześnie serdeczne życzenia z okazji Ich święta. Koordynator imprezy, Pani Lidia Figurska zaprosiła wszystkich do wysłuchania i obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez wnuczęta. Nie obyło się bez wspólnego odśpiewania „Sto lat…”, po którym Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani kwiatami, w wykonanie których zaangażowali się wszyscy, i mali, i duzi. Słodki poczęstunek to zaś dzieło niezawodnych rodziców. Babcie i Dziadkowie mieli również okazję zwiedzić naszą szkołę, pośpiewać znane im przeboje z dawnych lat, a także zatańczyć z wnukami. Nasi goście opuszczali szkołę nie kryjąc wzruszenia, dziękując za miło spędzone chwile.

      LF

    • Wycieczka do Warszawy
     • Wycieczka do Warszawy

     • 15 stycznia 2020 uczniowie klas VI-VIII wraz ze swymi wychowawcami udali się do stolicy na pierwszą w tym roku wycieczkę dydaktyczno- integracyjną.

      Głównym celem wyjazdu byłą wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie w towarzystwie przewodnika odbyliśmy 2 godziny spacer po multimedialnych ekspozycjach oddających atmosferę powstańczej Warszawy. Poznaliśmy nie tylko militarne dzieje 63 dni walk ale też życie codzienne ludności cywilnej. Spacerując po granitowym bruku wśród gruzów zniszczonej stolicy wysłuchaliśmy  opowieści o powstańcach i obejrzeliśmy  powstańcze pamiątki. Idąc repliką warszawskich kanałów zrozumieliśmy, jak się czuli przemieszczający się  kanałami żołnierze, na filmie 3D „Miasto Ruin” zobaczyliśmy z lotu ptaka zrównaną z ziemią powojenną stolicę, obejrzeliśmy również  wierną repliką Liberatora B-24J. – samolotu, z jakich  dokonywano zrzutów z pomocą dla walczącej Warszawy. Najwięcej emocji wywołało w nas serce obiektu-  stalowy monument przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Jego ściany pokrywają daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach, a z wewnątrz dobiega brzmienie bijącego serca, które symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku. Pobyt w muzeum dostarczył nam niezapomnianych wrażeń.

      Dodatkowymi atrakcjami wyjazdu okazały się też zabawa na łyżwach na lodowisku przed Pałacem Kultury i Nauki oraz pobyt w Cinema City, gdzie obejrzeliśmy film. „Jumanji, Następny poziom”.

      B.O

     • WOŚP 2020

     • 12 stycznie 2020 roku odbył się tegoroczny Finał WOŚP zbiórki publicznej organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku organizatorzy i działacze postanowili zadbać o podwyższenie  standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

      Tradycyjnie nasza szkoła również włączyła się aktywnie w akcję. Kilku wolontariuszy SKW kwestowało tego dnia z puszkami. Podjęliśmy się także innych działań w celu zdobycia pieniędzy na WOŚP. Szkolne Koło Wolontariatu wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowało kawiarenkę i „Kiermasz prosto z szuflady”. W szkolne akcje zaangażowali  się wszyscy, którym bliskie są idee WOŚP, zasady wolontariatu lub chęć pomocy innym.

      Podsumowując– udało nam się pobić ubiegłoroczną zbiórkę- znów padł rekord naszej szkoły!

      Zebraliśmy łącznie 4.211.34 zł.

      B.O.

    • Drodzy Rodzice i Nauczyciele, Kochani Uczniowie!
     • Drodzy Rodzice i Nauczyciele, Kochani Uczniowie!

     • 12 stycznie 2020 roku odbędzie się tegoroczny Finał WOŚP zbiórki publicznej organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, by zapewnić najwyższe standardy diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie zabiegowej.Nasza szkoła również włącza się aktywnie w akcję. Kilku wolontariuszy SKW wyjdzie  w niedzielę z puszkami, by kwestować. Planujemy także inne działania, do których chcielibyśmy teraz Was zaprosić. Zamierzamy zorganizować w szkole kawiarenkę i "Kiermasz prosto z szuflady". Jeśli posiadacie zbędne, niepotrzebne Wam, ale niezbyt zniszczone przedmioty: książki, biżuterię, zabawki itd. itp. przynieście je jak najszybciej do szkoły, by mogły zasilić organizowany kiermasz. Nie pogardzimy też własnoręcznie upieczonym ciastem...Wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP prosimy o pomoc i wsparcie!  

      Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski

    • BOŻE NARODZENIE W SZKOLE I POZA JEJ GRANICAMI
     • BOŻE NARODZENIE W SZKOLE I POZA JEJ GRANICAMI

     • Obchody związane z Narodzeniem Jezusa w tym roku miały charakter przestrzenny oraz  trójwymiarowy i dotyczyły szkoły, kościoła i terenu Podgórza. Czas naszego świętowania był rozłożony  w czasie i trwał od 20 grudnia 2019 roku do 5 stycznia 2020 roku. Wszystko rozpoczęło się w szkole  20 grudnia - przedstawieniem  Jasełek, po którym wszyscy uczniowie - zgodnie z tradycją wspólnie śpiewali kolędy pod okiem  p. Anny Sadkowskiej, a następnie udali się na klasowe Wigilie do swoich sal lekcyjnych. W tegorocznych Jasełkach pt.: „Bóg się rodzi” wzięło udział bardzo dużo uczniów począwszy od naszych najmłodszych aktorów z zerówki  przez klasę II, III, IV , V i  jednego ucznia z klasy VI. Nad całością czuwała  Pani Małgorzata Tomczak
      Obecny na Jasełkach ks. Proboszcz zaprosił wszystkich aktorów do kościoła 5 stycznia. Zaproponował, by uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne większej grupie  - parafianom. Przyjęta zaproszenie zaowocowało wystawieniem Jasełek po raz drugi - 5 stycznia o godz. 12.00 w kościele w Kępie Polskiej.
      Trzecim elementem naszego świętowania i radowania się z Narodzenia Jezusa było Misyjne Kolędowanie, które miało miejsce 3 stycznia w piątek. Swoim zasięgiem objęło ono część terenu Podgórza i Podgórza Parcele. Czworo dzieci przebranych za Maryję,  Anioła, Króla i dziecko z Amazonii z gwiazdą w ręku przemierzało drogę od domu do domu, był tam po krótkim występie i zaśpiewaniu kolędy poprosić o wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują. Zadaniem kolędników misyjnych była pomoc dzieciom w Amazonii. Ofiary, które zostały zebrane do puszki w całości zostały przeznaczone na misje. Gościnność i życzliwość mieszkańców dodawała dzieciom energii i zapału do pokonywania sporych odległości. Mimo chłodu na zewnątrz, w sercach było dużo ciepła, uśmiechu i radości. Uczniowie zadowoleni z tegorocznej akcji kolędników zadeklarowali swoją gotowość i pomoc już w następnym roku. Dobro, którego się podjęli poszerzyło swoje granice  - i oto, chyba chodzi w Bożym Narodzeniu.
      Wszystkim, od najmłodszych do najstarszych, tym którzy pomagali i obdarowywali, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili do naszego świętowania, w jakiejkolwiek płaszczyźnie i w jakiejkolwiek formie, serdecznie dziękujemy.

      Do zobaczenia za rok na wspólnym radowaniu się z Narodzenia Jezusa.

      M. T

    • "Jednostki monetarne - złote i grosze"- spotkanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Małej Wsi.
     • "Jednostki monetarne - złote i grosze"- spotkanie z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Małej Wsi.

     • 10 grudnia 2019r klasa IV wzięła udział w nietypowej lekcji matematyki.  Temat zajęć, które odbyły się tego dnia brzmiał: "Jednostki monetarne - złote i grosze". A kto wie najwięcej o pieniądzach? Oczywiście ktoś, kto pracuje na co dzień w banku. Właśnie z tego powodu na zajęciach pojawiły się Pani Beata Sieklucka oraz Pani Paulina Żaczek -  przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Małej Wsi.

       

      Podczas spotkania uczniowie usłyszeli o historii pieniądza, o tym, jak płacono w czasach, kiedy nie było jeszcze monet i banknotów oraz jaka forma płatności jest najbardziej popularna w dzisiejszych czasach. Najciekawsze było jednak odkrywanie tajemnic, jakie kryją banknoty. Pani Paulina opowiadała o zabezpieczeniach, jakie stosuje się, by nie dało się podrobić pieniędzy.  Dzieci dotykały elementów wykonanych specjalną techniką druku wyczuwalnych pod palcami. Następnie oglądały pod światłem i pod lupą banknoty o różnych nominałach, odszukując kolejne zabezpieczenia: m. in. elementy zadrukowane farbą zmienną optycznie, hologram, znaki wodne, nitkę bezpieczeństwa i mikrodruki. Najciekawszy okazał się jednak koniec zajęć, kiedy to każdy mógł obejrzeć banknoty w świetle ultrafioletowym i zobaczyć, jak działa maszyna do liczenia pieniędzy. Wizyta zakończyła się wręczeniem uczniom pamiątkowych upominków i wspólnym zdjęciem.

      45 minut minęło bardzo szybko. Mamy jednak nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie z pracownikami banku. Planujemy wkrótce odwiedzić Bank Spółdzielczy w Małej Wsi i poznać kolejne "tajemnice pieniądza".

      M.G.

    • Edukacyjna wycieczka do Płocka uczniów klas I-III
     • Edukacyjna wycieczka do Płocka uczniów klas I-III

     • W dniu 4 grudnia 2019 roku uczniowie klas I-III odwiedzili  Muzeum Mazowieckie w Płocku, gdzie  pana Grzegorza Pisakowski - przewodnik i fotograf zabrał ich w muzealną podróż po Dalekim Wschodzie.

      Podczas drugiej części spotkania uczniowie wzięli udział w warsztatach opłatkowych pt. „Światy”. Z wielkim zaciekawieniem dzieci wykonywały ludowe ozdoby na choinkę.

       Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w kinie, gdzie podczas seansu filmowego uwierzyliśmy w świętego Mikołaja.

      Był to dzień pełen miłych wrażeń, które zapewne na długo zapadną w  pamięci dzieci. 

      E.S.

    • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
     • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

     • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA co roku obchodzimy 25 listopada. Tego właśnie dnia przypada rocznica powstania tej maskotki.

      Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie.

      Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear,co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA.

      Dziś pluszowy miś to najpopularniejsza zabawka na całym świecie i mimo upływającego czasu oraz pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa ich największym przyjacielem. My także z okazji Dnia Pluszowego Misia co roku w naszej szkole organizujemy małe, klimatyczne uroczystości dla najmłodszych z pluszowym misiem na pierwszym planie. Tak też było i tym razem.

      25 listopada od samego rana wszystkich już w wejściu witał  serdecznie olbrzymi biały pluszak, otoczony girlandami misiowych proporczyków oraz wszelkimi informacjami na temat święta i jego historii. Na parapetach dolnego korytarza leżały kolorowe książki- wszystkie bez wyjątku poświęcone misiom- bohaterom bajek i baśni, ale i niedźwiedziom- zwierzętom. Była to biblioteczna, okazjonalna  wystawka. Specjalnie na tę okoliczność zorganizowano też 2 tematyczne konkursy - plastyczny i literacki (wszystkie prace wyeksponowano na imponującej wystawie).

      Najważniejszym jednak elementem tego przesympatycznego wydarzenia była obecność w szkole wielu, wielu pluszaczków przyniesionych z domu przez wszystkich milusińskich. Dzieci zabrały ze sobą tego dnia te najbardziej ulubione, te, do których co wieczór przytulają się przed zaśnięciem, te, którym powierzają na uszko największe tajemnice- wesołe i  smutne…Zaś kulminacją obchodów misiowego święta było wspólne spotkanie na sali gimnastycznej dzieci, misiów i pań, które poprowadziły wesołe zabawy przy muzyce.

      Miś zawsze kojarzy się z ciepłem i dobrocią, więc jak tu nie świętować tak wyjątkowego dnia?...

            U.Z.

     • Zabawa Andrzejkowa

     • Andrzejki to ostatnia chwila na zabawy i tańce przed adwentem. 28 listopada 2019 roku Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Podgórzu zorganizował z tej okazji zabawę andrzejkową.

      W czasie jej trwania, jak nakazuje tradycja, nie zabrakło wróżb i zabaw takich jak: ustawianie butów, przekłuwanie serca i wiele innych. Zabawy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród starszych dzieci, jak i najmłodszych uczestników imprezy.

      Muzyka wprowadziła biorących udział w zabawie w odpowiedni nastrój, dzięki czemu wszyscy świetnie się bawili.

      M.G.

     • Wieczornica Patriotyczna- harcerskie spotkanie poetycko- muzyczne Podgórze 2019

     • 15 listopada w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie- już po raz drugi, tym razem z okazji 101  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy Wieczornicę Patriotyczną. W tym roku uroczystość przybrała charakter  harcerskiego spotkania poetycko- muzycznego.

      Tradycyjnie też ilość przybyłych gości znacznie przerosła nasze oczekiwania, co bardzo nas ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu, że społeczeństwo lokalne oczekuje tego typu inicjatyw. Nie zabrakło wśród nas władz lokalnych- wójta- p. Zygmunta Wojnarowskiego, radnych naszej gminy, sołtysów wsi sąsiadujących z naszą szkołą, księdza proboszcza, przedstawicieli wielu instytucji: Multiosady, Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Rakowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu, przyjaciół naszej szkoły i przede wszystkim mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie przybywając do szkoły w wielopokoleniowych grupach złożonych z dziadków, rodziców i dzieci.

       Gośćmi honorowymi Wieczornicy byli w tym roku harcerze: Komendant Hufca Mazowsze Płock  harcmistrz Adam Wenkler  Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke pod przewodnictwem druha Pawła Milke , harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek”  i zuchy z 46 Gromady Zuchowej Jędrusiem z Małej Wsi pod opieką druha Krzysztofa Dębskiego  oraz Pan Dariusz Umięcki.

                 Organizatorzy zaprezentowali przybyły ciekawy program uroczystości, na który złożyły się: część artystyczna w wykonaniu  uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu, występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, prelekcja historyczna p. Dariusza Umięckiego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz rozstrzygnięcie konkursów szkolnych.

      Niezwykle wzruszający okazał się moment powołanie próbnej gromady zuchowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzu i występ samych zuchów. Ich taniec Anioła urzekł gości i wycisnął łzę z niejednego oka. Zresztą chwytających za serce chwil było w tym dniu  znacznie więcej. Warto wspomnieć o niezwykły koncercie „Dzieci Płocka”, którzy uraczyli przybyłych pięknymi strojami, tańcem poloneza „Piękna nasza Polska” i śpiewem pieśni patriotycznych. Wygłoszona przez p. Dariusza Umięckiego prelekcja niezwykle poruszyła zgromadzonych, a taniec z flagami, występ chóru i przygotowana przez uczniów żywa lekcja historii na długo zapadną w pamięci gości. Wspólne śpiewy sprawiły, że w trakcie imprezy powstał zgrany chór złożony z około 200 śpiewających. Chwila na kawę i ciasto stała się okazją do zawarcia nowych lub odświeżenia starych znajomości.

      Podczas trwania uroczystości wytworzyła się niezwykła atmosfera: było patriotycznie i wzruszająco, a przy tym miło i rodzinnie. Organizatorzy i goście poczuli się członkami jednej społeczności lokalnej.

      W organizację tegorocznej Wieczornicy Patriotycznej włożyliśmy całe nasze serca i siły, jednak uroczystość ta  nie wyglądałaby tak, gdyby nie zaangażowanie wielu, wielu osób. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, składamy serdeczne podziękowania.

       

      Z harcerskim pozdrowieniem

      Czuwaj !

      Organizatorzy Wieczornicy Patriotycznej Podgórze 2019